Dél- német újság ismerős. Eger - napilap, /2 | Library | Hungaricana


Időszakokra bontva, től ig az Osztrák Magyar—Monarchiából bevándorlók száma ban főt tett ki, majd és ben több mint volt ez a szám. Ebben csak részben voltak magyarok, de sajnos nincs elkülönített statisztika. Főleg a jobb megélhetés reményében vándoroltak ki, ezen emberek többsége nem rendelkezett semmiféle képesítéssel, és az agrárszférában helyezkedtek el vidéken. A gazdasági fellendülés kezdetén az országnak sok munkaerőre volt szüksége, és könnyen jól fizető munkákra számíthattak az odaérkezők. Az első világháború alatt megállt a bevándorlás.

A gyűjtemény textil anyagú ré­sze sok hányódás és vihar után ma is elég ép, a tollas csákók, a fran­cia császárság idejéből való Napo- leon-kalapok, ínsurgens csákók, nem­zetőri füvegek és ruhák a legszebb rendben, színpompában sorakoznak fel egymás mellett.

A megjelentek nagy figyelemmel és érdeklődéssel tekintették meg a múzeumot s fejezték ki köszönetü- ket dr. Barcsay Amant Zoltánnak a múzeum ismertetéséért, valamint azért a gondolatért, hogy gyűjte­ményével Eger látnivalóit, idegen- forgalmi értékeit gazdagította.

Eger - napilap, 1937/2

Közhírré tétetik: holnap lakodalom, — aki enni, inni tud, mindenki ott legyen. Dobszóval az egész falut meghívták egg szarvas­kői lakodalmi mulatságra Eger, október Mire ezek a sorok napvilágot lát­nak, minden jel szerint, még min- gig tart az a hét határra szóló la­kodalmi mulatság, amely szomba­ton délután kezdődött meg Eger- bocs dél- német újság ismerős.

Mert hiszen akkor is: ma még csak harmadnapja zaj­lik a nagy dinom-dánom, már pe­dig, aki ismerős a falusi lakzik környékén, szombaton már igen sejt­hette, hogy aligha futja ki három nap s három éjszaka, mert nemcsak igen magas, hanem hosszabb is lesz a jókedv a lakodalmas ház környé­kén, hogysem ilyen nyúlfarknyi idő alatt véget érhetne. A nevezetes esemény n°m is Bo- cson, hanem Szarvaskőn kezdődött s folytatódott is rendje szerint.

  1. Nem hallott hasonló erőszakról a helyi Leipziger Volkszeitung lap sem.
  2. Az Ujság, április ( évfolyam, szám) | Arcanum Digitális Tudománytár
  3. Nem véletlen a Népszabadság és a Berliner Zeitung hasonlósága.
  4. Digitalstand: újság előfizetés, digitális magazinok

A szarvaskői Füzér-család, a tisztes molnár-familia fiatal tagja, ifj. Fü­zér Lajos tartotta esküvőjét szép­séges mátkájával, akinek a famí­liája bocsi. Szombaton délután kez­dett gyülekezni a rokonság és nász­nép a környéki falvakból, legin­kább Mikófalváról, ahol az öröm­anya rokonsága lakik, de még Eger­ből is. A Szarvaskő melletti Fü­zér-malomban egybe seregelvén a meghívottak sokasága, kocsikon, szekereken Bocsra hajtattak, az es­küvő megtartására.

A kis bocsi templom áhítattól sugárzó, öreg boltívei alatt el se hangzott még a boldogító igen, amikor a Füzér- család kívánsága szerint, a szarvas­kői kisbíró, hivatalos tekintélyének egész méltóságával megállt a falu főterén s ékes szóval adta tudtára mindenkinek, akinek fülei vannak a hallásra, hogy a holnapi nap, azaz vasárnap, az igaz örömök napja lészen.

Argentínai magyarság

A szarvaskőiek holmi adó- elengedésre gondoltak s csak akkor veresedett el a fülük hegyétől egé­szen a tövéig s kezdtek mozogni a roppant nyeldeklők, amikor a dob­szó után a kisbíró meghirdette az invitációt a holnapi lakzira, ahová a falu minden népe hivatalos, rang és rendre való tekintet nélkül.

A mulatság szombaton Bocson kezdődött s tartott egész éjszakán át, ez azonban kismiska volt a vasárnap Szarvaskőn folytatódott dínom-dánomhoz, amelyen a hívás szerint meg is jelent illendően az egész falu apraja-nagyja.

dél- német újság ismerős szenvedély online társkereső tanácsadás

Hogy mennyi töltött káposzta, ludas kása, tészta és ital került társkereső murnau, erről egyelőre nincsenek adataink, de hogy ilyen földi örömökben sem lehetett hiány, az megállapítható a Füzér­malmi kamarák s hordók apadásá­ból is. Hét év alatt egymillió pengővel maradt adós egy egri textilkereskedő Eger, október Egyik budapesti lap érdekes alak­ban és feltűnő következtetéssel is­merteti az egri Pollák textilcég negyedik kényszeregyezségéuek kö­rülményeit.

Tartalomjegyzék

Pollák Fülöp egri textilárúkeres- kedő — írja a lap — rövid pár év alatt immár negyedszer fizetéskép­telen és így óta közel egymil­lió pengővel sikerült adós maradnia hitelezőinek.

Pollák Fülöp egri tex­tilkereskedő először ban jelen­tett fizetésképtelenséget, amikor A kétéves kíméleti idő eltelte után ben újból fizetésképtelenséget jelentett s ekkor Alig telt el újabb két év és januárjában ismét fizetésképtelen a Pollák cég, amikor Pollák Fülöp még maga sem tudja, vájjon kényszeregyességi, vagy ma- gánegyességi úton rendezze újabb inzolvenciáját, de máris jelentkezett a Magyar Hitelezői Védegyletnél, bejelentette passzivitását, és a Véd­egylet rendelkezésére bocsátotta a hitelezők jegyzékét azzal, hogy egyelőre még ajánlatot tenni sem tud, mert a saját státusát nem is­meri.

Ez a fizetésképtelenség-sorozat — fejezi be cikkét a lap — újra felhívja a figyelmet arra, hogy a kényszeregyességi törvény reformra szorul, a kétéves kiméleti határidő olyan rövid, hogy azzal a tágabb- lelkiismeretű adósok túlgyakran visszaélnek.

dél- német újság ismerős tunéziai nő ad a látás férfi

Igaz, hogy a kényszer­egyességi dél- német újság ismerős ilyen formája nem zárja ki azt, hogy az adós a tervezett 5-éves határidőn belül magánegyesség során rendezze tar­tozásait s ilymódon vágjon eret hi­telezőjén, de mindenesetre igen meg­nehezítené az egyezkedési tárgya­lások folytatását, mert magánegyes­ség csak az összes hitelezők hozzá­járulásával köthető, ami a legtöbb esetben elháríthatatlan akadályokba ütközik.

A finn követség tegnapi estélyén a finn közoktatásügyi miniszter né­met nyelven előadást tartott Finn­ország kulturális viszonyairól.

  • Hír az, aminek a kinyomtatását valaki meg akarja akadályozni; minden más hirdetés.
  • Az Ujság,
  • Kis Ujság, január (5. évfolyam, szám) | Arcanum Digitális Tudománytár
  • Zalamegyei Ujság,
  • Zalamegyei Ujság, július-szeptember ( évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana

Az estély során magyar nyelven is nyi­latkozott a rádiónak. A miniszter kedden utazik el a fővárosból.

Dél-dunántúli Körzeti Magazin – (1997.10.20.) MTV Pécsi Körzeti Stúdió

Ára 5 pengő. Kapható az Egri Keresztény Sajtószövetkezet Könyvkeres­kedésében.

dél- német újság ismerős singles ennepetal

A világhírű zon­goraművész továbbra is Svájcban ma­rad. Takách-Tolvay Józsefet választot­ták meg a Frontharcos Szövetség országos elnökévé. Kérdezze meg orvosát.

dél- német újság ismerős azt kapcsolati ingyenes társkereső

Eucharisztikus kongresszusi jelvény 30 fillértől 1 pengőig minden minőségben kapható az Egri Keresztény Sajtószövetkezet könyvkereskedésében.