Ülés férfi 25 éves, Azt hitte, hogy csak másnapos, pedig valójában halálos beteg volt a 25 éves angol férfi | deeksha.hu


A vád­irat sze­rint a 25 éves férfi Az egyik ven­dég­lá­tó­egy­ség tera­szán tar­tóz­ko­dó sér­tett, aki veszé­lyes­nek ítél­te az elkö­ve­tő köz­le­ke­dé­sét, han­go­san oda­szólt a fér­fi­nak.

ülés férfi 25 éves

Az elkö­ve­tő ezt meg­hal­lot­ta, és barát­já­val együtt meg­állt. Az ittas sér­tett ekkor oda­ment a fér­fi­hoz, meg akar­ta ütni, de a len­dü­let­től és ittas­sá­ga foly­tán négy­kéz­láb­ra esett az elkö­ve­tő lába elé.

ülés férfi 25 éves

A férfi ekkor egy alka­lom­mal bal lábá­val — a rajta lévő gör­kor­cso­lyá­val — fejbe rúgta a sér­tet­tet, aki a föld­re zuhant, és esz­mé­le­tét vesz­tet­te. A férfi ezt köve­tő­en barát­já­val együtt elhaj­tott a hely­szín­ről.

ülés férfi 25 éves

A sér­tett a bán­tal­ma­zás és az ennek okán tör­tént föld­re zuha­nás követ­kez­té­ben több hám­hor­zso­lá­sos sérü­lé­sen túl a hom­lok­üreg elül­ső falá­nak nyolc napon túl gyó­gyu­ló töré­sét szen­ved­te el. Az elő­ké­szí­tő ülé­sen a férfi a vád sze­rint beis­mer­te bűnös­sé­gét, és lemon­dott a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, továb­bá bocsá­na­tot kért a sér­tet­től.

ülés férfi 25 éves

A bíró­ság az ügyé­szi indít­vány sze­rint A bíró­ság dön­té­se jog­erős. A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét egy biz­ton­sá­gi kame­ra rög­zí­tet­te: Keresés:.

25 éves a Természettudományi Kar