Ulla vers kakas ismerősének


Nem akarjuk számokkal igazolni, hogy az Adria partján, vagy Ausztria kisebb üdülőtelepein mennyivel olcsóbb a megélhelés, mint a Balaton pariján. A kulturális előnyöket ne is említsük, melyek amazokat oly kedveltté teszik. Évtizedes mulasztásoknak bűne boszulja ineg magát épen most, mikor kétszeresen szükségünk lenne arra, hogy a pénz benn maradjon az országban s ha már idegenforgalmat nem tudunk produkálni, legalább a hazai töke ne vándoroljon kül földre.

De lehet-e az egészsé gükben megroppant koldusem-berektöl kívánni, hogy legalább félszer annyival többet költsenek a Balaton pariján, mint a mennyiből megélnek idegenben s állandóan csak boszankodja-nak a hazai elszomorító viszonyokon?! És a külföldön való nyaralás előreláthatólag évről-évre több tőkét fog kivinni az országból, ha hamarosan nem fogunk hozzá a Bilaton kultuszának megteremtéséhez. Egy pillanatig sem lagadom, hogy a forgalmi eszközök sza- porítása csak emeli magát a forgalmat.

ulla vers kakas ismerősének társkereső spam

Vasúttal eléggé el van látva a Balaton, hiszen mindkét oldalán csaknem körül övezi. Hogy utjai rosszak, ez köztudomású tény, de mégsem tartom ezt a fogyatkozását annyira károsnak a fürdők látogatottságára nézve, mint a kormánybiztos ur. Ugyan kérem, ha még olyan kifogástalan miiut is ve-zelne köröskörül a Balatonon, ulla vers kakas ismerősének hány ezer autó fordulna meg rajla?

Siófokig vagy Balatonfüredig még csak eljutna néhány autózó, de ne gondolja a kormánybiztos ur, hogy az autók ugy száguldoznának rajta, mint Bécs és Trieszt között valóban száguldanak. Amott hegyek és évszázados erdőségek közölt vezetnek az ulak, a Balatonhoz poros falvakon és síkságon át. Aztán a külföldi tapasztalat is azt mutatja, hogy otl a sok autózó és motorbicikllző csak épen megállapodik 80— kilométer tii után egy vendéglőben, eszik valamit és folytatja az útját.

Még benzint vesz fel és robog tovább. De ezeknek a külföldi helyeknek túlzsúfoltságát nem ezek az aulo-mobilulasok teszik, hanem azoknak a külföldieknek ezrei, kik oda menekülnek a hazai nyaralási viszonyok elől. A Balaton körül először is más viszonyokat kell teremteni, hogy fejlődését biztosítsuk. A kormánybiztos által is szükségesnek tartott fásilásl már nagyon régen meg kelle t volna valósítani s igazán érthetetlen, hogy ben még mindig mint tervet emlegetik ezt a feladatot is.

Hát, tisztelettel kérdjük, mii csináltak éveken át azok az urak és intézmények, akiknek hivatásuk volt a Balaton fellendítése? Egyet — tagadhatatlan —produkáltak: tudja, hol a srácok ankétet, éilekezletet, közgyűlést, bankettet, de mindezekből vajmi kevés haszon háramlóit magára a közérdekre! Nem kicsinyeljük le bizonyára jószándékukat, de tervekkel minden vonalon tulonlul el vagyunk halmozva s a Balalon kultuszál illetőleg Immár nem terveket akarunk hallani, hanem tetteket szeretnénk — látni I Vagy ha jobban tetszik: eredményeket tapasztalni.

A Balaton fellendítésének egyetlen egy titka van: partjain modern kurturétet teremtése. Ez a feladat nem i? Aniig az állapotok olyan sivárak lesznek, mint amennyire sivárak ma, addig nem segit rajluk sem egy, kétmilliárdos szállodaépitő részvénytársaság létesítése, sem autó útszakasznak kiépítése, mert mindezek semmivel sem fogják előmozdítani a fürdőhelyek látogatottságát és forgalmát.

Más itt a teendő: kultura létesítése s a kellemes nyaralás előfeltételeinek megvalósítása. Mert amig a lakásviszonyok, az élelmezés, a közegészségügyi elemi követelmények, az embereknek társadalmi szükségletei stb. Tudom, hogy minderre az ellenvetés ez lesz: pénz kell hozzá, ami pedig — nincs. A balatoni programnak olyannak kell lennie, mely pénzt — jelent.

ulla vers kakas ismerősének helyszíni találkozón roanne

Pénzért épiteni mindenesetre könnyebb feladat, mint — nélküle. Milliárdokon könnyű még a sivár pusztaságra is egész hegyeket és erdőségeket varázsolni s paradicsom-kertet létesíteni a kopár homokpartokra. De milliárdok nélkül olyan valamit alkotni, ami nemcsak nagy horderejű a forgalom és kultúra szempontjából, hanem egymaga is tőkét s hasznot jelent, ebben rejlik annak az egyénnek hivatottsága a Balaton életének irányítására, ki ezt a szerepet vállalja.

A Balatonnak körülbelül a fele Zalavármegye területére esik. Községeinek nagyobbik része ehhez a vármegyéhez tartozik. Kétszeres kötelességünk tehát, hogy állandóan figyelemmel kisérjük mindazt, ami körülötte történik. Sajnos, sokkal többet kell keseregnünk azon, hogy hogyan senyved benne az élet, mint amennyit örülni tudunk partjain az igazi fürdőélet lüktetésének!

Az elmúlt napokban egy már régen esedékes kötelességet óhajtottam leróni akkor, mikor utalásom irányát megváltoztatva, ellátogattam Nagykanizsára is, hogy személyesen ismerkedhessünk meg egymással. Tikkasztóan meleg nyári napon ér-kéztem ülés nő kerékpár s mint bizonyára még emlékezni fog, legelső kérdésem az volt, hogy hol tudom lebonyolítani Alom Illa: B. Baráti Ry, A futó nyári zivatar elmulL Távolról halk morgás jelezte, hogy már messze jár A nap már kisütötl, olySn volt a természet arca, mint az előbb még hangosan siló s azután könnyein keresztül kacagó gyermeké.

Hüvöskés illatos szclló suhogott n;cg-meg ulla vers kakas ismerősének a zivatartól elalélt virágokat, a betegszobában azonban nyomott és tikkasztó volt a levegő.

Az alábbi szemelvények forrása: Reneszánsz etikai antológia, Gondolat, Bp. Arra gondolt talán, hogy elmélkedés és tanulmány lelkünket önmagunkon kívül emeli, a test részvétele nélkül is foglalkoztatja, és így a halálhoz hasonló állapotba ringatja. Vagy azt hihette, hogy a világnak bármilyen felfogása, maga a bölcsesség arra oktat csupán, hogy nem érdemes félni a haláltól. Nézzük csak közelebbről. A józan ész vagy csúfot űz velünk, vagy feltétlen nyugalmunkat kívánja, és csak életünk boldogsága a gondja, a Szentírás szavaival szólva.

Nehéz álmos csend Ult mindenen s ebben a tikkadt merev csöndben a legparányibb mozdulal is bánló zajként hatott ; az eső elól besurranó legyek röpködése tol-alá száguldó pirosló aeroplánok berregéséhez hasonlított. Egy simakontyu, magas homlokú leány lassú nesztelen macskaszem mozdulatul cmelkedeil tol a bctegáív melletti karosszékből, melyben a beteg meg-megrebbenő álmát virrasztotta.

ÁrnyszerQ mozdulattal nyújtózott cl karcsú keskeny alakjával egészen az ágy előtti asztalkáig, furcsa vé- a nálam mindennél előbrevaló szabadban való fürdőzést? Mert a mint méltóztatik tudni, én eddig még minden nyaramat Schevenih-genben töltöttem s ételfeltétel reám néive a néhány hónapig tartó — slrpndolás.

ulla vers kakas ismerősének ismerkedés egyedülálló nők franciaországban

Nem tudom, hogy a merőben udvariasságon kivQI voltak-e önnek más szándékai is akkor, mikor azt ajánlotta, hogy bemutat a polgármester umak s elkéri tőle egy délutánra a város fogalját, mert — mint mondta — egy kissé napos ut vezet a — strandhoz.

A polgármester ur szíves előzékenységgel bocsátotta rendelkezésemre a fogatját s miután ön — elfoglaltságára való hivatkozással — elhárította magától az együttes fürdőzés kellemetes-égét, egy nap délután társkeresés szombathely Indultam útnak az elegáns hintón a strandfürdő felé. Az ut valóban napos és kissé poros is volt.

De egyébként kövezett u! Csak már közvetlenül egy falu alatt Kiskanizsa értendő alatta. Lehajtottunk a töltésről a mezőkre s oldalt tőlük valami patak folydogált.

Már az elején kisebb-nagyobb gyermekek csapdosták benne a vizet. A hogyan meglátták a polgármesteri fogatot, «z4-zával jöttek ki a parira s egyszerre szájról szájra járta a hir az egész patak hosszában : Itt van a polgármester! Ugy láttam, mintha mindenki fellélegzett volna a polgármester szóra s valami remény szállta volna meg a lelkeket a jövőt illetőleg. Az ulla vers kakas ismerősének a kocsi számára egyre járhatatlanabb lévén, kénytelen voltam leszállani róla s a burgonyaföldeken gyalog folytatni azt.

Ulla vers kakas ismerősének mélycb- kony ujjaival a vázában egy csokor fehérviolát rendezgetett. Az imént az eső után törte le s hozta be; az esólől még harmatos volt valamennyi. A violák nehéz füszerillala teljesen megtöllölte a szoba gyógyszer-szagu levegőjét s bizonyára a lassú lélegző beteg orrába surrant üde illatuk, meri az lassan felnyitotta szemeit.

MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK

Röglötfészrevelle a virágokat, fáradt tekintete némán megpihent rajtuk. Mily szépek — suttogta — és milyen szomorúk Nézd, Katus, ott egy harmatcsepp ugy ragyog, mint egy meghatott könycsepp Örömkönnyek — mondotta a lány, hogy Tc édeském gyógyulsz A beteg nagyot sóha tott; elefántcsontszínű kezei, mint két galamb-szárny megrebbentek s majd meg csüggedő erőtlenséggel esett ulla vers kakas ismerősének selyempaplanjára. Ezalatt künn a nyári ulla vers kakas ismerősének sziporkázva ontotta sugarait.

A tovatűnő zivatarnak alig volt nyoma már Már jó darabig mentem, mikor egyre kiváncsiabban nézett végig rajtam a bokrokból s a vizből előkerült közönség és megkérdeztem, hogy — kérem, hol van itt a strandfürdő s messze vannak-e még a kabinok?

Véletlenül egy fürdőző társaságot szólítottam meg. Megláttam rajtuk, hogy kissé zavarba jöltek, de azért egy-két pillanat alalt mindhárman és még két jobban megtermett férfi is kinn termeltek a parton.

Az öltözők? Valamelyik bokor alja Megcsóváltam a fejemet s őszintén szólva semmi kedvem sem volt a fürdéshez. A mi öltözőnk — s ezzel egy terebélye-sebb füzfabokorra mutatott — elég tágas A A polgármester ur is III van? Bemutatkoztam, elővettem a magammathozollfür-dötiikótsa társaság közé elegyedtem. A vizből azonban csakhamar kikívánkozó m s közös megegyezéssel kitelepediünk a — strandra.

Homok és hullámverés ugyan nem volt, de mégis leültünk a meglchetöseu szúrós fűre, lelógatluk lábainkat a parton s rágyújtottunk cigarettákra. Elöltünk és körülöttünk pacskolták a vizet, sirlak a patakba bemártott kisebb gyerekek, gyömöszölték az kérdi babusgató hangon Katus a beteget. A beteg lassan nővére felé fordítja láztól kitáguló sötét, bánatos szemeit aztán ismét a violákra.

Látszik, hogy azokon a fehér fürtökön most nagy utat tesz. Az a fájó viola illat most viszi Nehéz sóhajtás tör lel a kebléből. A lány nyugtalan lesz ; végigcikázik rajla az a gondolat, hogy nem kellett volna tán behozni a virágot? Ki tudja milyen emléket hozlak magukkal ide a beteghez? Hátha most valami viola illatú emlék gyöln? Csakugyan; a beteg a ulla vers kakas ismerősének s azontúl valami meghatározatlan üibe néz és halk remegő hangon beszélni kezd. A leány megriad Meg hiszen akkor jól van Lásd, édeském, minden izgalom vissza-dönthet Ne ulla vers kakas ismerősének rá, lelkem.

Nem érdemli meg Magam egy kissé keletiesnek találtam a fürdőzésnek ezt a módját s mikor az első ismerkedés percein tul voltam, elgondolkodtam egyetlen lakás velbert, hogy hát mennyivel másképpen is van ez az északi tengeren De mi tagadás benne: érdekesnek tünl fel ez az állapot, hogy olt Nagykanizsán még mennyire kis igényűek az emberek, mennyire meg tudnak barátkozni egy, talán másfél méter szélességű kis pataknak egészen barna szinü vizének fürdési célokra való felhasználásával és minő nemes egyszerűséggel vetkőznek, fürödnek és öltözködnek az emberek legalább is két kilométer hosszban a patak mentén I A nap már kezdeti nyugovóra szállni, mikor elköszönicm társaságomtól.

ulla vers kakas ismerősének nő társkereső házasság

A kocsi Is odajött közelembe. A lovak nyugtalanul kapáltak lábaikkal, nyilván ők is szereltek volna a fürdőzök közé vegyülni. Ismerje meg a tempó ültem s egyenesen a vasulhoz hajtattam.

És mosl robogok nyugat felé, hogy a legelső tavacs- — Ne mond eztl csak ezl ne mondjátok I Csattan fel a beteg. Sejtem, érzem.

Ha mást bizonyít is cselekedelc, dc neki mosl már nincs — ki-ut. Neki nem lehet visszafordulnia. Meri ö nem fordul vissza soha. Komiszkodó asszonyi szeszélyből mintegy feléje löktem. Benne minden szent volt Vége küv. KALAi Kbnüm kában lemossam magamról azt a sok reám ulla vers kakas ismerősének feletleges, kéles értékű és bizonytalan szinü szemcséket, melyekkel a Principális csatornának a vize tetoválta tele testemet.

De mert igérelet leltem fürdőző társaságomnak, hogy meghívásukat a strandra tolmácsolni fogom a polgármester urnák, ebben pedig saját érdekemben annyira kívánatos hirtelen elutazásom megakadályozol!

A teljes kötet (pdf)

Köszönöm neki a kocsit, az ennek folytán a közönség részérói tapasztalt nagy érdeklődést s kérem, hogy miután megszerezte Nagykanizsán a strandfürdőben a helyszíni tapasztalatokat, látogasson meg engem még a nyár folyamán Scheve-ningenben.

Frédiik van Erhts. A kél kiváló szakembert ma már egész Európában ismerik és ezért érdemes, hogy nyilatkozataikat a magyar közönséggel megismertessük. Ami a Frankfurti mai helyzetét, illeti, erre vonatkozólag közölhetjük, hogy az ben alapitolt Frankfurti Életbiztosító R.

Frankfurt am Main egyike Németország legrégibb és legelőkelőbb intézeleinek. Ezeken kivül érdekköréhez tartozó, évlizedes múltra visszatekintő biztosító intézetek utján behálózta az egész Német birodalmat és egyik alapításával, a Berni Általános Biztosító R. Indirekt módon erősen érdekelve van az Angol birodalomban is és ezáltal bekapcsolódik a nemzetközi biztosítási hálózatba.

A magyarországi üzletekre vonatkozólag Schumacher és Becker ulla vers kakas ismerősének kővetkező felvilágosítást adják : A magyarországi üzletét a Frank-urii teljesen újjáépíti, mely munkáját már meg is kezdte, képviseleteit reorganizálja és arra törekszik, hogy M ország minden helységében megtelelő képviselettel rendelkezzék.

ulla vers kakas ismerősének személyes kapcsolat angolul

A magyarországi fiókigazgatóság vezetésében beállott e változis jólékonyan hat ki az ország területén nagyszámban fenálló képviseletek működésére is. A központi igazgatóság semmiféle áldozattól sem riadva vissza, teljes mértékben szabadkezet biztosított az uj vezetőségnek, hogy a magyarországi üzletet ugy a fővárosban, mint a vidéken újjászervezze és a régi, a Frankfurtihoz mélló hírnévre állítsa vissza.

Ez a munka leljes sikerrel biztató erővel folyamatban van. A magyarországi fiókigazgatóság kiváló kezekben való vezetése párosulva a központi igazgatóság minden irányú áldozatkészségévei; biztosilja a sikert. Ha ehhez még hozzátesszük, hogy a Frankfurti köz. Ezen újonnan szervezett vezérOgy-nökség irodái egyelőre Csengery-ut Hevesmegye uj főispánja. A tegnapi minisztertanács foglalkozott a megüresedett Hevesvármegye főispáni állásának betöltésével is és egyhangúlag ugy határozott, hogy Izsák Oyulát, a főispáni teendők vezetésével megbízóit alispffit terjeszli elő kinevezésre a kormányzóhoz.

A hatvani ajánlási ivek. Hatvanból jelentik: Tegnap zárták le a képviselő jelölő ajánlási iveket. Báró PetrichevichBudaházi Miklós aláírást kapott. Az írásszakértők tegnap leadták szakvéleményüket arra vonatkozólag, hogy a kis megyeri távirdahivatal naplójában április 2-ról lörlént bejegyzés valóbán Márlfy József kezeirása-e vagy sem.

A szakértők minden határozottsággal megállapították, hogy ez a kritikus időben történt beírás minden kétséget kizáróan valóban Márffy József kezeirása.

ulla vers kakas ismerősének társkereső kétegyháza

Ezzel befejezést nyert tegnap délben a tábla állal elrendelt bizonyító eljárás. Máiffyt visszakísérték cellájába, ahonnan most már csak a főtárgyalásig a tábla elé nem is kerül. Orvosok küldöttsége Vass miniszternél. A községi és körorvosok kllldötlsége tisztelgett legnap Vass József népjóléti miniszternél, amely arra kérte a minisztert, hogy a mostani slálusrendezésnél legyen tekintettel arra a nagy jelentőségű szociális és kulturális hivatásra, mit az orvosok a vidéken betöltenek és tegye lehetővé a községi és körorvosok számára a VII.

Kutatás Okollcsányl László szobájában. A budapesti törvényszék vizsgálóbirájának intézkedése folytán ma bizottság szállolt ki az Elektromos müvek Váci-uti telepére, amely átkutatta Okolicsányi szobáját és mindazokat a helyeket, ahol Oko-Ifcsányi megfordult és ahol esetleg iratokat vagy bűnjeleket elrejlhetelt volna. A bizottság jelentése még ismeretlen. A horvát egységes párt erélyesen tiltakozott Radics árulása ellen. Trumbics pártelnök, aki annak Idején is a magyar-horvát egység mellett foglalt állási — kijelentette, hogy tovább is rendületlenül kitart régi elvei melletti.

Pestis grasszál Oroszországban. Moszkvából jelenlik: A Volga. Eddig en haltak meg. Bécs szabad klkófőt épít. Bécsben komoly stádiumba került az a terv, hogy a város szabad kikötőt épít a Dunán. Ugyanis egy szindikátus alakult, amely máris tárgyal Bécs városával és a tárgyalások a legkedvezőbb mederben folynak. A tömeggyilkos Relnltz Jakab megszokott.