Potsdam hogy megfeleljen a nők. Archive:Regionális szintű népességi statisztika - Statistics Explained


singles ansbach és környéke

Békésmegyei közlöny, Bézy azt találja olyan sérelmesnek, hogy rá oly sok terhet róttak, melynek — sze­rinte — nem tud megfelelni. A felebbe­zést még a február iki közgyűlés tár­gyalni fogja.

Az oros házi kereskedő ifjak Zolának a következő francia nyelvű táviratot küldték : Z o 1 a Emil urnák.

A legnagyobb lelkesedéssel üdvözöljük önt, mint e szá­zad legnagyobb hősét, ki az igazság és jog, a fölvilágosodás és humanizmus érdekében egymaga milliók ellen szállt harcba.

Kereskedő ifjak Orosházái. A vármegyei tiszti nyugdíj bizottságnak pénteken délután ülése volt, melyen csupán egy ügy volt kitűzve: Práznovszky Ferencz özvegye segélypónzének kiutalványozása. A bi­zottság az elhunyt szarvasi tb.

Isme­retes dolog, hogy a nazarénusok éjje­lenként szokták tartani öszszejövetelei ket.

Navigációs menü

Miután azonban, a Hieronymi-féle belügyminiszteri rendelet fönnáll, — a hatóság szorgosan ellenőrzi és bünteti azokat, kik éjjeli összejöveteleket tarta nak. A csabai nazarénusok is tudomásul vették néhány hónappal előbb a főszol­gabiróság ultimatumját, hogy ha még jövőben sem hagyják abba az összejö­veteleket, — megfogják őket büntetni.

Ez a büntetés immár be is következik sa nazarenus szekta némely tagjain for­málisan brachiummal kell alkalmazni a büntetést. Csak a rendőri erőszaknak engednek, mint néhány óv előtt Natália Wiesbadenben, de azért mindegyik meg­üli a strófot, amit a hatóság rámért.

A török világ szomorú históriáiból tudjuk, hogy a magyar hadak egyik büszkeségét Sza­páry Péter lánczra verte a török s a szo­morú rabságban, mint a barmokkal szán tátott vele. Igy volt ez, mig a kesergő azszonya össze nem spórolta a nagy váltság összegét. Majdnem hasonló eset történt Vésztőn.

társkereső nő kongó

Ott ugyanis két föld mives, Razinkovics Gusztáv és R Pap Ferencz nagyon unták magukat, a mennyiben nem akaródzott nekik a szán­tás.

Éppen norvég know a felett tanakodtak, hogy mit kellene tenni, vetett a rosz sors eléjük egy Balog Ferencz nevüczi gányt.

Mint a védtelen bárányra a sas, csapott a két hős a szegény czigányra s leteperték a földre s el kezdték maguk után vonzolni. Aztán pedig kifogtak az igából egy bivalyt és egy vastag láncz czal hozzákötötték a halálra vált czigányt.

társkereső lány egy éjszaka

A bivalyt ekkor ütésekkel ós kiáltásokkal megvadították, ugy, hogy az az istállók felé rohanva, vonszolni kezdte Balogot. Szerencsére azonban elszakadt a láncz s igy menekült meg a biztos haláltól a sze­gény czigány. A két unatkozó hős tette azonban nem marad jutalom nélkül, a mennyiben feljelentették őket az illetékes hatóságnál. Az emberi sziv elvadulásának szomorú hire szól a föntebbi sorokban.

Tartalomjegyzék

Kondoson D é r o z y Fe­rencz ós Reiner Béla közös vadász területén nagy sikerű körvadászat tarta­tott január ón, melynek közreműködött vadász társasága — délben Dérczy Ferenc — este pedig Reiner Béla vendégszerető házaiknal, lett megvendégelve.

Tüzet jeleztek teg nap délelőtt Csabán. A tűzoltóság kivo­nult, de látván, hogy a tüz a külső ha­táron van, visszajött. Értesüléseink sze­rint a kigyósi határban rétet gyújtottak föl s ennek füstjét a toronyban megne szelvén, kondították meg a tűzjelző ha rangot.

A leg­több penzíntézet már felkészítette a mult évről a zárszámadást és beszámol a részvényeseknek az eredményről.

Az aradi ipar- és népbank békésmegyei fiókintézetének frt 35 kr tiszta nyereséggel zárt mult évi forgalmából következő fontosabb tételeket közöljük t.

Tanúsítja ezen állitásunk igazságát a takarékbetétek ezer ós a folyó számla giró betétek 12 ezer forintot meghaladó mult évi emelkedése. AZ elősorolt adatok kiegészitéseül nem lesz érdektelen még megemlítenünk, hogy az aradi ipar- és népbank — szö vetkezve a csabai takarékpénztárral — még ez óv kora tavaszán felépítteti Csa­bán a közraktárakat, melyekre vonatko­zólag ugy a tervek, mint a költségvetés is már a két intézet birtokában van s rövid idő alatt az árlejtési hirdemény is potsdam hogy megfeleljen a nők a közraktáraknak tervszerű fel­építése iránt.

Régi szükségletet valósit meg a két potsdam hogy megfeleljen a nők ezen uj intózménynyel, mely ok­szerű és a gazdaközönség érdekeivel megegyező kezelés mellett hivatva lesz az alföld kereskedelmét néhány óv alatt B. Némely vi­déken nem igen ismerik a hatost, a nik­kel 20 fillérest, mert piczula a népszerű neve. A piczula magában vére nem nagy pénz, még a korcsmában is csak egy po­hár sört adnak érte.

De hogy a piczu­lából is összegyűlhet sok pénz, azt a gyulai takarék és segély-egyesület két éves fennállásával bizonyítja, mivelhogy két év után Wertheim szekrényében 44 ezer forint gyűlt össze csupa piczulák­hól. A mint a gyufa-áruló piaczi rok­kancsból virilista lehet, ugy a piczulás bankokból is lehet idővel első hazai forma szilárd és milliós takarókpénztár. Leg­alább a gyulai piczulás bank, a mely a a hatosokból tollasodott igy meg, erre az útra indul. Közgyűlésében elhatározta, hogy takarékpénztárrá alakul s az alap­szabályok megszövegezésére Frankó László dr.

Békésmegyei közlöny, 1898 (25. évfolyam) január-június • 1-52. szám

Köz beesőleg pedig a piczulák gyülnak, élén­ken tanusitván, hogy krajczárból lesz a forint, de piczulákból mégis — könnyeb­ben lesz, — Kanyaró Csabán a kanyaró jár­vány folytonosan szaporodik. A rendőr ségnél ujabban tizep.

Menyasszony new york baj enyhe lefolyázu, de azért a gyermekekórt potsdam hogy megfeleljen a nők szülőket figyel­meztetjük, hogy az igen ragályos potsdam hogy megfeleljen a nők ellen gyermekeiket megóvandó, a ragályos házakat elkerüljék s az óvin tózkedé8öket foganatosítsák. Szóles körök­ben ismerték Csabán Németh Józsefet, a szomszéd Apácza egyik potsdam hogy megfeleljen a nők polgárát.

Németh buskomorsága már hónapok előtt feltűnt sok ismerősének, most kapjuk a leverő hirt, hogy a sze rencsétlen embernek elborult az elméje.

Megfigyelés végett a makói kórházba vitték. A kiváncsi bemegy és leül egy székre, benéz egy kis üvegablakon és előtte vonulnak el a valódihoz csalódá­sig hasonló alakban a legszebb vidékek ós városrészek. Az úgynevezett panorá­mák ezen photoplastikummal egy általa ban össze nem hasonlíthatók : mert mig a panorámákban egyszerű képeket láthat­ni nagyított alakban, addig a pho­toplastikumban a vidék és város egyes részei annyira kidomboro va szemlélhe­tők, hogy az ember azt hiszi, miszerint a valóságban látja azokat.

Mi va­sárnap 50 üveg festményen Páris, hőtfőn pedig II. Lajos bajor királynak minden képzeletet felülmúló gyönyörű várai és palotái, a melyekről bizonyára kiki ol­vasott ós hallott már lapunk olva ói kü­zül. Azt a sok szépet, azt a nagy pom­pát a melyet a szerencsétlen királynak igazi müérzókkel biró szelleme létre ho­zott.

E párat tan kiállítás este 5 tői 8 óráig látható 20 kr belépti dijért. Ez alka­lommal a zárszámadás lett bemutatva ós a közgyűlés febr. Az igaz­gató választmány az elnökség minden előterjesztését elfogadta és jóváhagyta. A részvény osztalék 40 frt névértékű egy részvény után 3 frt.

társkereső a világ minden tájáról

Figyelmeztetjük tisz­telt olvasóközönségünket, hogy a húzás már fe­bruár én lesz. Pénzük azonban, melylyel a jutalmazandók megjutalmaz­tatok lettek volna, n am volt egy kr sem.

Várt tehát az igazgatóság egész kará csonyig, hogy az aradi ipar ós kereske­delmi kamara jó szokásához hiven, majd talán most nem feledkezik meg rólunk s küldend innét 6—7 frtot a jobb tanuló tanonezok megjutalmazására.

Azonban csalódtak! Nagy Lajos, ipariskolai igaz­gató a jelzett czélra aláírási ivet nyuj tott s felkereste vele a község jobb módú honoratiorait és iparoktatás ügyet pár­toló polgárait és iparosait és az eredmény az lett, hogy a nevezett czélra 24 frt 90 kr.

A nevezett czélra ada koztak : Szabó Sándor 3 frt, Péter An­drás 2 frt, dr. Papp József 2 frt, özv. Weisbrun Fülöp 30 kr, özv.

student honlap találkozó

A kereszt­név tévesen lett szedve nem Wenckheim Gézáné, hanem Dénesnó az uj alapító tag. Most hordja szét a posta a b.

kerek emberek társkereső

Csillag Iarnácz, b. Urszinvi János, Vas Sándor. Weisz Fülöp pedig r.

Legjobb európai mellékszereplő színésznő

Be­lépti dij: Személyjegy 2 frt, családjegy 4 frt. Felülfizetéseket a rendezőség kö­szönettel fogad és hirlapilag nyugtázni fog. Jegyek előre válthatók Deutsch test vérek, Gencsi József, Silberstein Ignácz utóda ós Blau Béla urak kereskedéseiben, — A békési ipartestület február hó 5-én avárosi bérház villanynyal világított nagy­termében Rima J.

A rendezőség : Hencz Antal elnök. Mucsi Sándor alelnök. Povázsai László pénztárnok.

Csurgai Já­nos Meder György ellenőr. Mészáros József jegyző és ezeken kivül 40 tagból álló agilis tánezos és rendező: Belepti­dij: Személyenként 80 kr. G y u 1 á n is ugyancsak kiveszik a farsang örömeit a vigadni vágyók. Az újvárosi körben iga­zán vonzó ós mindvégig mulattató prog­ramra estély volí. S i n g e r Mihály ren­dezte a sikerült estélyt.

Ludwig József házánál. Mindezekből látszik hogy Gyulán nin csenek szűkében a vigalmaknak. Sajná­lattal kell jelentenünk, hogy a tiszti bál Lázár ezredes betegsége miatt elmarad, de e helyett több kren: chen lesz a kaszinóban a farsang folyamán. Vasárnap zajlott le a gazdaköri bál, melynek be­vétele frt 40 kr. Andráson mult vasárnap az iparosok által az ipartestü­let javára rendezett tánczmulatság telje­sen sikerültnek mondható.

A jó, kedélyes mulatság csak a reggeli órákban ért vé­get. Az iparosok e tánczmulatsága igen szépen jellemzette az ipartestület tagjai egyetértését. Vajha e szép egyetértés mind­végig megmaradna az iparosok közt, ak­enneberg-Selyem csak akkor valódi, ha közvetlen gyáraimból rendelik fekete, fehér és szines 45 krtól 14 frt 65 krig méterenként — sima, csikós, koczkázott, mintázott és damaszt stb. Minták postafordultával.

Főbb statisztikai eredmények Várható élettartam Az elmúlt 50 évben átlagosan megközelítőleg 10 évvel nőtt a születéskor várható élettartam az EU-ban, jobbára a javuló társadalmi-gazdasági és környezeti körülményeknek, valamint a fejlettebb orvosi ellátásnak és gondozásnak köszönhetően. Egy ben született európai várhatóan átlagosan 80,9 évig fog élni Az 1. A legmagasabb várható élettartamot ben a 2. A tartomány másik felén 58 2. Mindössze a három ezen az elemzési szinten egyenként egy régióból álló balti tagállama portugál Região Autónoma da Madeira és Região Autónoma dos Açores tartoztak még az EU azon régiói közé, ahol a várható élettartam nem érte el a 78,0 évet, hasonlóan az ezen az elemzési szinten egyenként egy régióból álló Montenegró, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság és Szerbia nemzeti adat értékeihez.

Magyar levelezés. Svájczba kétszeres levélbélyeg ragasztandó.