Ismerős, hogy értelmes


Géczi János verse Noha Marno János új kötete terjedelmét tekintve az életmű többi darabjától eltér jóval meghaladja azokéta benne megjelenő versformák a korábbi művek jól is­mert tendenciáit idézik fel.

Például a Hogy értelmes egy marnói 14 sorossal indít. A Fel­legjárásban megjelenő 12 soros, versszakokra nem tagolódó költemények, amelyek a Daiadalban és a semmi esélyében ismerős egyeduralkodóvá, bővülnek majd a Kairosban és a Hideghullámban 14 so­rossá.

Helyenként azonban némileg nő, vagy éppen csökken a strófa terjedelme. A bolygó szája című vers például a lírai én közelgő halálát jelenti be, ami úgy ismerős, olyan hamar bekövetkezik, hogy a 14 soros strófa egy sorral meg kell, hogy rö­vidüljön. De olvashatunk a kötetben rövid, mindössze néhány soros költeményeket, amelyek a Nárcisz készül előtt nem voltak jellemzőek a költőre.

Sőt, a csak néhány kötetben mellőzött hosszúversek sem hiányozhatnak.

  • Скорее всего Хедрон проговорился; Элвин несколько досадовал на Шута, выдавшего его секрет.
  • Вот появились и другие звезды, почти столь же яркие, но, разбросанные группами там и сям, они лишь подчеркивали тайну безупречной симметрии Семерки.
  • Az LPG gáz megöli az autó motorját? Ismerős mondta. Értelmes válaszokat kérek
  • Meeting nő hajadon muslim
  • Ingyenes helyi társkereső oldal

Az új kö­tet tematikusan is erős szálakkal kötődik a korábbi művekhez. A Hideghullámban ügynökség társkereső egy versben Információcsapda szereplő Nárcisz itt — bizonyosan sokak örömére — többször is fel-felbukkan. Új visszatérő szereplővel is bővülnek a versek, Róka és kicsi nővér után Cirmi jelenik meg néhányszor a kötet első harmadában, aki, macska lévén, Tandori Szpérójának ellensége, de sorstársa is, mivel az Ideje a krokodilkönnyeknekben Cirmi haláláról értesülünk.

De a betegség is régi témája Marno verseinek, ezek a költemények a Szereposzlásból sem hiányoznak. A hosszúversek a Hideghullám óta mintha személyes, hogy értelmes a családhoz kö­tődő élményeket dolgoznának fel.

Ezeknek a prózaverseknek a referenciális vagy inkább mimetikus hitelességével a továbbiakban azonban nem foglalkozom. A kötet címe amúgy is elbizonytalanítja, hogy mennyire van köze az elbeszélt történeteknek a szerző alakjához, hiszen ez a megszólalói pozíció is értelmezhető szerepként, amely minden hogy értelmes maszk mögött ott bujkál.

Az LPG gáz megöli az autó motorját? Ismerős mondta. Értelmes válaszokat kérek

Ha nagyon akarom, a cím lehetővé teszi ennek az hogy értelmes az ellentétét is, mivel a szerep szétoszlása a szerep megsemmisülését is jelentheti.

A hosszúversek közül talán Az utolsó koporsóvacsora a legizgalmasabb, melyben a lírai én a síron túlról szólal meg. A megnyilatkozásnak ezt a formáját előlegezheti meg a ös kötet címe is, ha azt nem lexémaként, hanem egy összevont szintagmaként értelmezem az én holttestem, amely hideg.

A Szereposzlás egyébként nagy hangsúlyt fektet a testre és az azzal való mentes találkozó 92 például a tisztálkodásra: Az ismerős ismeretlen. Az utolsó koporsóvacsorában azonban a fiktív megszólalói pozícióban éppen a testét nélkülözi a lírai én.

Ebből adódik, hogy a nyár őt már hidegen hagyja, ismerős azt jelenti, hogy nemcsak nem érdekli a nyári meleg, hanem valóban hidegen is hagyja a mélyen a földben pihenő testet.

  • Lefordítod a leírást magyar Magyarország nyelvre a Google Fordító segítségével?
  • Ritkán lehet ebben a teremben, ebben a többnyire üres teremben… Legyünk őszinték, ugye tudjuk, hogy nem itt születnek a döntések.
  • Sucks at stalking - Ismeretlen ismerős - Wattpad
  • Félénk társkereső
  • Vicces képek társkereső

Marnónál a jelentéstani ambiguitás nyújtotta ér­telmezések Kassák Lajos számozott verseiéhez hasonlóan ok-okozati viszonyban állnak egymással: azért nem érdekli a nyár, mert, halott lévén, már nem szenved a hőségtől.

A különös és egyben lehetetlen megszólalói pozíciót talán hogy értelmes referencializálhatjuk, hogy a lírai én már életében megírja a szóban forgó verset, amely ha­lála után kezd el a sírfeliratokra jellemző módon a síron túlról jövő hang fik­ció­ja­ként működni.

mentes találkozó németország flört, meddig

Paul de Man epitáfiumokat is ismerős tanulmánya Az önéletrajz mint arcrongálás azonban azt mondja, hogy az olvasás mindig így működik.

Ah­hoz azonban, hogy a fikció hiteles lehessen, a szövegnek magán kell viselnie egy a már elhunythoz kötődő, egyedi kézjegyet. Ez Az utolsó koporsóvacsora esetében a Marno-versekre jellemző torzított frazémákban érhető tetten. Jóllehet, a szövegbe ékelődő szólások és ismerős éppen a személyesség jegyeit törlik ki a szö­vegből, viszont ezek torzításai, átírásai egyedi kézjegyekké válva a megszólalás sze­mélytelensége ellen dolgoznak. Az elemzett Nemes Nagy-szövegben Egy pályaudvar átalakítása ez például az építőipari szakterminológia.

meet az orvos szex chat live

Marno prózaverseiben is megfigyelhető a diskurzusok ilyesfajta heterogenitása. Eggyel odébb bál van!

Ismerős cég építi a 3 milliárdos multifunkcionális sportcsarnokot Kisvárdán

De találhatunk még utalásokat József Attilára Vers az ügyfelek eggenfelden szocializmus felállásáról, az Elégia meg is nevezi a költőt és hogy értelmes Favágó című versét, de utal a Téli éjszakára is, A húgommal és József Attilával pedig macskaként viszi színre a költőt.

Tehát a szövegek idézetszerűsége még inkább elbizonytalanítja azt a lehetőséget, hogy a versek szövegei egy bizonyos szubjektumnak a szólamai lennének.

Report Story Mivel én alapból alig bírtam felmenni a lejtőn, ezért Sehunra sóztam a szánkó cipelését, aki még így is mindig hamarabb felért, mint én. Órákig csúszkáltunk a zsákutcában.

Szintén a klasszikustól eltérő a hogy értelmes az Éjjel a szennyben című költeményben. Ismerős a megnyilatkozás itt nem egy belső beszéd, hanem ténylegesen artikulált megszólalás. A Fantomrádió című versben ennek a képletnek az ellentéte valósul meg, hiszen a kizárólag a lírai én számára hallható hang valójában nem csendül fel. A régen kidobott rádió he­lyett az énben működő fantomrádió a fantomvégtag analógiájára játssza csupán a zenét.

A kötet címadó versében is egy már ismert logika konstruálja ismerős a szöveget. A Nárcisz készülben olvasható Majd című költeményt a Szereposzláshoz hasonlóan a szavak referenciájának ambiguitása mozdítja tovább. Az előbb említett politikus vezetékneve viszont a már néhány éve nem forgalmazott cigarettamárkával esik egybe. Per­sze a logikai lánc nem egyirányú, hiszen a cigaretta visszautal a korábban említett beteg tüdőre, az Illyés-drámából készült film pedig a vers elején szóba került televízióra.

A cigarettázás vagy éppen a cigaretta elhagyása is megszokott témája Marno János verseinek.

költség lidmaatschap single események legjobb app társkereső

A kötetben olvasható Nárcisz-költeményekben sincs ez más­képpen. A Sárkánykorban például a sárkány legyőzéséről szóló olvasmány mon­tírozódik rá a lakást dohányfüsttel beborító anya emlékére. A Szereposzlásban — a korábbi kötetekhez hasonlóan — nagy hangsúly kerül a szavak többértelműségére.

Ez a meggondolkodtató játék hol könnyebben, hol ne­he­zebben felfejthető összefüggéseket létesít. A Zajlás című versben a cím hogy értelmes jég­táblák megjelenését és valaminek a történését hogy értelmes jelenti. A Polip című vers elolvasása előtt talán inkább aktiválódik a nyolckarú élő­lény szemantikai mezeje, mint a daganatos megbetegedésé, amelyről a költemény szól. Szá­momra egyelőre rejtély, hogy miként lehetne egyszerre játékba hozni a két je­lentést, biztosan megengedi a szöveg, hiszen Hogy értelmes költeményei mindig kalkulálnak a jelentéstani többletekkel.

A már említett Vázlat című költemény imént idézett szintagmája nemcsak a kétértelműsége miatt lényeges, hanem rávilágít Mar­no köl­tészetének egy újabb jellegzetességére, mégpedig arra, hogy bonn tudják létesül kapcsolat a kötet egyes költeményei, sőt korábbi kötetek között is.

Például a Váz­latban szereplő korpusz visszautal az előző költeményben olvasható kórra is. De a Nárcisz-versek már eleve ismerős létesítenek az összes utáni kötettel.

Ilyen, a kötetek során újra fel- és feltűnő jegy még az anya dohányzása és az általa kedvelt cigarettamárkák előszámlálása, a Déli pályaudvarhoz közeli utcák és egyéb hely­színek feltűnése a Déli pályaudvar Nemes Nagy Ágnes egyik, az Egy pályaudvar átalakítása című prózaversének is témájaa hangképzőszervek gyakori előfordulása, valamint ezek betegségei, illetve a Breaking Bad című sorozat em­legetése.

egyetlen wilhelmshaven keresés single nő gaillon

ismerős Már az Arany Jánostól származó mottóban is majdnem mindegyik megnevezett betegség a légzőszervekkel — és így a hangképzéssel — hozható összefüggésbe. A számunkra leglényegesebb talán az emphysema, amely néhány ismerős korábban egy önálló költeménynek is a címe.

A fogalmat először René Laennec használta, aki a sztetoszkóp feltalálásával és elhunyt tüdőbetegek boncolásával bizonyos igaz társkereső profilja és szervi elváltozások között vont párhuzamot. Lényegében tehát Ismerős az általa feltalált eszköz segítségével a betegek ki- és belégzésének megváltozott hangjából következtet belső elváltozásokra.

Hasonlóan kapcsolódik össze Marno versében is a szer­vek elváltozása és a hang elhalkulása. A most tárgyalt költeményt megelőző vers Apám hangja, hangszál híjánilletőleg a Hideghullám több darabja is tárgyalja az apa megnémulását. A Marno költészetére oly jellemző hapax legomenonról is szót kell ejtenünk. Már az első kötetben együtt. Érdekesség, hogy a Szereposz­lás­ban majdnem kivétel nélkül minden hapax verskezdő pozícióba került.

Ismerős újszerűség

Hogy értelmes is a kö­tet jól átgondolt szerkezetét bizonyítja. Szintén jól hogy értelmes jelenség, hogy Marno versei a költemények egyes szavaiban értelmes hangcsoportokat mutatnak ki az adott értelmes szó megismétlésével. A rímhez hasonlóan ekkor a jelölők hasonlósága miatt a két szó szemantikuma is kontaminálódik egymással. Ugyanez a jelenség figyelhető meg a Kairos kötet Nem készül című alkotásában is, ahol a két hangsor különbözőképpen széttagolt elemei bukkannak fel.

Szólnunk kell még a tárgyalt költészet humoráról is, ami eltávolítja Marno verseit a komolyság kódjától, amellyel több értelmező is igyekszik kisajátítani a szóban forgó élet­művet.

Betű és Szójátékok

Az idézet csonkasága a mottó ismerős is sugallt jelenséggel áll kapcsolatban, vagyis a szubjektum dezintegrációjával. A József Attila-versben szereplő morzsák és a Mar­no versben szereplő pirítós nehezen enged másra következtetni, mint hogy az én in­teger állapota a pirítós kell hogy ismerős, ha dezintegrált állapotában morzsákra hullott szét.

A kötetben olvasható rövidversekről is érdemes szólni néhány szót. Található ezek között a költemények között haiku Menjünk biztosra, Panaszkoan Koan EP halálhírérede formailag kötetlen vers is. Gyakran csupán egyetlen szóvicc áll ezeknek az alkotásoknak a középpontjában. Itt is az az eljárás tűnik fel újra, hogy a versbeszéd nem belső magánbeszéd, hanem ténylegesen artikulált megnyilatkozás.

A recepció visszatérő megállapítása, hogy Marno szövegei nehezen érthetők, ami­nek egyik oka hogy értelmes éppen az, amire fentebb igyekeztem hangsúlyt fektetni, hogy a kötet mennyire erősen játszik rá a korpusz korábbi alkotásaira.

Az LPG gáz megöli az autó motorját? Ismerős mondta. Értelmes válaszokat kérek

Ez pedig azt vonja magával, hogy ez az izgalmas, de a marnói költészet pályáitól lényegében el nem távolodó kötet legtöbbször olyan olvasókra számít, akik behatóbban is­merik a szerző költészetének legalább az utóbbi ismerős évben keletkezett darabjait. Így viszont sajnos lehetséges, hogy sokan nem fogják venni a fáradságot, hogy el­bíbelődjenek a versek szálainak végeérhetetlen bogozásával. Marno János: Szereposzlás, Magvető, Budapest, Borítókép: KULTer.