Egységes párt bremen,


Bréma (település)

Nemzeti Ujság, Csütörtökön nyitják meg az országos magyar jogászgyülést A gyűlésen a magyar jogászvilágnak úgyszólván valamennyi kiválósága résztvesz A Nemzeti Újság tudósitójátóL A csütörtökön összeülő országos magyar jo­­gászgyülés a résztvevők számából és az előmunkálatokból Ítélve, nagy jelentősé­gűnek és rendkívül látogatottnak ígérke­zik.

A megnyitó teljes ülés a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében csü­törtökön, án délelőtt 10 órakor lesz, amelyen Pesthy Pál igazságügyminisz­ter, továbbá a magy.

A városkörnyéki autóbuszvonalak számos apró magáncég, míg a vasutak a DB AG kezében vannak, de vonalain több magánvasút járatai is közlekednek. A közlekedési társaságok tarifaközösségre lépvén megalapították a régió tömegközlekedését szervező VBN Verkehrsbund Bremen und Niedersachsen társaságot. A VBN vállalkozás sikeresnek bizonyult, a tömegközlekedés aránya a városban és vidékén is növekedett. Közúti közlekedés[ szerkesztés ] Bréma igen jó közúti infrastruktúrával rendelkezik, Hamburgot követően a második legnagyobb közlekedési csomópont az északi országrészben.

Kúria elnöke, a közigazgatási bíróság elnöke, a felsőbíró­ságok tagjai, valamint az ügyvédi kar reprezentánsai is részt vesznek. A megnyitó ülést megelőző este ismer­kedési estélyre gyűlnek ősze a jogász­­gyűlés tagjai, amely a GeZíőrf-szálló ter­meiben szerdán este fél 9 órakor kezdő­dik. Részvételi jegyek a helyszínen.

Tartalomjegyzék

Budapest székesfőváros törvényhatá­sága a jogászgyülés tagjainak tisztele­tére én, pénteken este fél 10 órakor a Gellért-szállóban teaestélyt ad. A jogászgyülésre jelentkezni ugyan­csak az előkészítő bizottság iroda iában lehet. A jelentkezés alkalmával a tárgya­landó kérdésekre beérkezett véleménye­ket a jelentkezők azonnal átvehetik. Ezt megelőzően megszemlélte a sorok­sári Dunaág mentén, illetve a csepeli helyi kikőtő szomszédságában azokat a területeket, ahová a beruházási programban létesítendő oj központi élelmiszer nagyvásár telepet ter­vezik.

egységes párt bremen

A telep egységes párt bremen helyi kikötő közvetlen szomszédsá gában, a most épült harminc méter széles ki­kötői fönt mentén létesül A nagy hajókikötőt, amely a nagy vásárcsarnoktól néhány száz méternyire lesz, vagy drótkötélpálya vagy kisvasnt fogja összekötni. A dereglye-kikötő — azon kör­nyékbeli termelők részére, akik hajón hozzák árujukat — a egységes párt bremen kikötő északi zárófalá­nál, a soroksári Dunaágban lesz.

Az összekötő vasútnak itt is lesz külön állomása. A nagy­vásár telep vasúti vágányzata A végleges építkezés költségeit 15 millió pengőben kontemplálják, ebből azonban egyelőre 8, Az elnöki előterjesztéshez elsőnek Staub Elemér szólott, aki megismerni tim malzer mezőgazdasági érdekelt­ségek és az egységes párt nevében fejezte ki őszinte örömét a tervek felett és legmelegebb támogatását helyezte kilátásba.

egységes párt bremen

Elismerését fejezte ki a tanácsnak a végzett munkáért és azt az óhajtását hangoztatta, hogy a nagy­­fontosságú munkálatokat, melyek az egész or­szág érdekében valók, azonnal kezdjék meg.

Ha táviratait tisztán és olvashatóan írja meg, megelőzi a ferdítés veszélyét.

egységes párt bremen

A ; francia választások eredménye: Poin­caré győzelme, vagy amint Írják: apoin­­cáréizmus többsége lesz. Ma minden vá­lasztókerületben összeültek az ellenőrző bizottságok, melyeknek legkésőbb holnap délelőttig dönteniök kell az első válasz­tási menet mandátumainak a választási technika szempontjából való érvényessé­géről.

E hó ének éjféli órájáig uj jelöl­teket lehet azután állítani a pótválasztá­sokra. Már mindenfelé élnek is ezzel a lehetőséggel.

egységes párt bremen

Több választókerületből oly jelentések érkeztek, hogy o radikálispárt és a szociáldemokraták a jövő vasárnapi pótválasztásokra paktumot kötöttek és megegyetzek abban, hogy a két párt csu­pán egy jelöltet állít, azt a jelöltet, aki a tegnapelőtti első választási menetben a két párt közül a nagyobb számarányt érte el. A kisebb számaránnyal biró párt visszavonja jelöltjét.

Bréma (tartomány)

A második válasz­tási menetben tehát részben újjáéled az egykori baloldali kartel. A Szajnamegyé­­ben a választási paktum a radikális szö­vetség és a szociáldemokrata pártcsoport között tegnap este már létre is jött, amennyiben a radikális szövetség kimon­dotta, hogy tagjai jövő vasárnap a. A kommunista párt ezzel szemben a második választási menetben valamennyi jelölését fenntartja és nem köt választási paktumot egyik baloldali frakcióval sem.

Poincaré tagú tábora Pária, április A Nemzeti Újság tudósitójátóL Amennyire jósolni lehet, a szélső jobb­oldalon a köztársasági demokrata egye­sülés pártja lesz a legerősebb párt, körül­belül mandátummal.

Nemzeti Ujság, 1928. április (10. évfolyam, 76-98. szám)

A szélső balolda- I Ion továbbra is a szocialistapárt marad I számszerűen a legerősebb párt, noha né­hány mandátumot minden bizonnyal el fog veszteni. A szélsőjobb és baloldali pártok között döntő szerep jut a radiká­lis, radikális szocialista, köztársasági szocialista és a baloldali egységes párt bremen pártból álló centrumnak.

A szélső jobb és baloldal között ez a baloldali centrum játssza a mérleg nyelvének szerepét. A baloldali centrum jobboldali része ter­mészetesen továbbra is a kormány több­ségéhez számit, úgy hogy Poincaré tá­bora körülbelül háromszáz képviselőből fog állani.

Földrajz[ szerkesztés ] Bréma a Weser mindkét partján, az északi tengertől 70 kilométernyire fekszik. A Weser folyónak a várostól a torkolatig tartó szakaszát az árapály hatás olyan mélyre vágta, hogy az tengeri hajókkal is jól járható, ami tengeri kikötő létesítését teszi lehetővé a nyílt tengertől kilométernyire fekvő városban. A város magja a Weser jobb partján egy apró természetes magaslatra települt, míg más városrészek a folyó árterében fekszenek. Bréma északi külvárosai Vegesack, Farge a geest peremére kapaszkodnak fel.

Minthogy a kamara mandátu­mainak számaa tulajdonképpeni centrumnak jut majd az a szerep, hogy szavazataival a Poincaré-kormány hely­zetét erősítse, vagy gyengítse, A pártok aránya Pária, április A Nemzeti Újság tudósítójától. A va­sárnap lefolyt kamarai választások első menetének eredményei, egy választóke­rület kivételével, most már valameny­­nyien ismeretesek A választókerü­let közül most már csak Martinique szi­get egyik választókerületének eredmé­nye hiányzik.

Abban a választókerületben, ahon­nan már egytől egyig beérkeztek a hiva­talos eredmények, képviselőt válasz­tottak meg, mig a többi választóke­rület sorsa a jövő vasárnapi pótválasz­­lás során dől el.

A megválasztott képviselő pártál­lását illetőleg különböző összeállítások kerültek forgalomba. Kötelezem magamat, hogy e célból: I. Előfizetek a «Nemzeti Ujság»-ra az április-juniusi negyedévre és az egész negyedévi előfizetési dijat a könyvek kedvezményes árával és az 50 fillér szállítási díjjal együtt, egységes párt bremen összesen 17 P 30 fillért egyszerre küldöm. Vagy pedig: II. Az uj képviselők száma 51, képviselő az előző kamarának is tagjai volt. A legutóbbi választások alkalmával csupán esetben volt szükség pótvA.

  • Az új ingyenes társkereső franciaország
  • До самого последнего момента Олвин не был уверен, что ему удастся провести свой корабль в город, проникнув сквозь силовые экраны, защищающие его небо.
  • Да нет,-- ответил он, отметив при этом, до чего же здорово робот воспроизводит его голос.
  • Keresés menage nő sion

Az eddig megválasztott képviseli közül képviselő Poincare politikájának a hive. Québeci jelentés szerint Kohl kapitá­nyék a Ford repülőgép által odaérkezett javitókészülékekkel megkezdték a Bre­men kijavítását, úgy hogy ma estére már startolni is akartak.

Newyorkban azt hiszik, hogy a Bremen szerdán délután megérkezik a mitchelfieldi repülőtérre.

Navigációs menü

A kanadai Transkontinentális Légha­jós Társaság St. Ágnesben levő állomása ma délután rádiótáviratot kapott, mely szerint a Brement sikerült kijavítani és készén áll arra, hogy Newyorkba repül.

A Bremen indulási ideje egyelőre nincs pontosan megállapítva. Az eredmény általános politikai jelentőség­­gél bír, mert a tartománygyülés többsége Hint élen Antal dr.

egységes párt bremen

Az osztrák vörösök főleg azért gyűlölik, mert a stájerországi Heim­­vehr megszervezésével ő volt a megala­pítója az osztrák polgárőrségi szövetsé­geknek, amelyek a szocialista Schutz­­bunddal szemben a polgárság nyugalmát és az állam rendjét biztosítják. Rintelen, aki már ben Stájerország tartományi főnöke volt, Rennerék és Bauerék vörös uralma alatt gátat vetett a kommuniz­mus terjedése elé, majd később, ban, mint a szövetségi kormány közoktatás­­ügyi minisztere, a népiskolák vallástanl­­tási kérdésében érvényt szerzett a keresz­tény álláspontnak.

Rintelen a háború előtt a prágai német egyetemen műkö­dött és mint a magán pörösködési eljá­rás tanára, nemzetközi himevet szextett.