Quebec fogoly találkozó honlapján. Bruce Greenwood


Robinson— a rövid evangéliumi keretet választja el a törzsszövegtől, keresés egyedülálló nő 28 ez a gnosztikus kinyilatkoztatást tartalmazó törzsszöveg sem egységes. A 49— Egyszerűen nem lehet tetten érni a szövegben, hogy mikor és miért quebec fogoly találkozó honlapján meg a szakadás a plérómán belül, és hogyan jön létre az anyagi és szellemi világ kettőssége.

Robinson30 hivatkozik Harold W. Attridge publikálatlan fordítására az Meyer In: Kasser, ill. Robinson— Kasser Hasonlóképp Ehrman A kódex korát paleográfiai szempontból először a IV. A kiadók ezt a ismerkedés jóval vezető dátumot hangsúlyozottan ante quemnek quebec fogoly találkozó honlapján, mivel több alkalommal jelzik, hogy a szöveg és tartalma ennél lényegesen korábbi is lehet.

Mint Dehandschutter megállapítja, a szöveg semmi egyértelműen káinita vonást nem mutat, amilyennek Irenaeus, ill. Epiphanius bemutatta a szektát. Ehrman, Gregor Wurst és Marvin Meyer kísérőtanulmányaival, melyek elsősorban arra hivatottak, hogy a laikus olvasót bevezessék a gnózis világába. Ezek közül a Marvin Meyer által írt két fejezetet emelném ki, minthogy alapvetően ezek adják meg azokat a fogalmi kereteket, amelyek alapján az olvasó értelmezheti a szöveget. Meyer nem definiálja az apokrif fogalmát, lévén hogy nyilvánvalóan nem lát különbséget az apokrif és kanonikus iratok között, és nem ad semmiféle műfaji tipológiát Írásában ugyanazt a furcsa kettős szempontot találjuk, ami a filmes 19 20 21 22 23 Ehrman13, 19, Wurst in: Kasser Ehrman, in: Kasser89—91, Irenaeus, Adv.

Haereses, I. Meyer in: Kasser5 Epiphaniosz Panarion 1. Dehandschutter, A Júdás-evangélium: az evangéliumok recepciójának egy jellegzetes esete a gnosztikus szövegekben. In: Katekhón, keresztény teológiai, filozófiai és kulturális folyóirat 32— Ő megkérdőjelezi az Irenaeus által említett evangéliummal való azonosítást is. Origenész szerint a káiniták még Jézus nevét sem használták: Contra Celsum 3.

Nem tesz különbséget az apokrifok között sem műfaji szempontból csak evangéliumokról esik szósem keletkezési körülmények vagy szerzői szándékok szerint, noha nem mindegy, hogy egy merőben épületes szándékkal íródott ortodox evangéliumról vagy egy gnosztikus iratról van szó.

Valójában a laikus olvasó azzal a tudattal állhat fel a kötet mellől, hogy minden apokrif kivétel nélkül gnosztikus. Talán arra sem ártott volna felhívni a figyelmet, hogy az ókor felfogása a szerzői jogokról merőben különbözött a maitól.

quebec fogoly találkozó honlapján free website legjobban megfelel

Tóth Anna Judit 13 verzióban különösen jól tetten érhető quebec fogoly találkozó honlapján a szöveget egyszerre tekinti egy gnosztikus irányzathoz tartozó szent szövegnek, de ugyanakkor dal keresek egy lány háttérben fenntartja quebec fogoly találkozó honlapján a lehetőséget is, hogy a szövegnek történeti forrásértéke van, magyarán bármiféle információt adhat a nagyhét valós eseményeiről.

E modell szerint az eredetileg létező és egyenértékűnek tekinthető kb. Emellett Meyer a gnosztikus közösségeket alapvetően zsidó-keresztény hátterűnek tekinti, mivel egy olyan elképzelést vázol fel, miszerint a heterodox zsidó gnosztikus közösségekből nőttek ki idővel a heterodox keresztény gnosztikus közösségek. Júdás középpontba állítását a judaizmus rehabilitációjaként ábrázolja, bemutatása szerint a nagyegyház a Júdás — zsidó Judas — Jew, Iudas — Iudaeus stb.

Elsősorban Twoo ingyenes társkereső in: Kasser77— használja a kifejezést. Meyer Kasser1— Meyer in: Kasser9— E vélemény alátámasztására sok gnosztikus iratot lehetne idézni, de éppen ez, a Júdás-evangélium teljesen alkalmatlan a tétel bármiféle alátámasztására.

Már azt is igen nehéz elképzelni, hogy ez a rövidke szöveg alkalmas lett volna rá, hogy egyedül és önmagában egy valós közösség vallási életének megalapozását biztosítsa. A Júdás evangéliumában különösen nyilvánvaló a gnosztikus evangéliumokra jellemző appendix jelleg, értem ez alatt, hogy mintegy kiegészítést, függeléket akarnak adni a többi — kanonikus — evangéliumhoz: a Megváltó általában a feltámadása után ad egy quebec fogoly találkozó honlapján, titkos kinyilatkoztatást, mely nem ad hozzá semmit a kanonikus evangéliumok — a gnosztikusok számára amúgy is mellékes fontosságú — történeti kereteihez, viszont meghaladni igyekszik tanításait.

Ugyanakkor az ezoterikus kinyilatkoztatás szükségszerűen feltételezi az exoterikus meglétét. A Júdás evangélium különleges jellegzetessége, hogy az egész szöveg a kétféle kereszténység, a gnózis, és az evilág teremtőjét imádó egyház szembeállítására épül. Már az első jelenet a két csoport antagonizmusára utal, ezután következik a szöveg jelentős részét kitevő két látomás és interpretációjuk, mely a tizenkét apostol és Júdás további sorsát, s így egyházai29 quebec fogoly találkozó honlapján Meyer in: Kasser10, A hihetetlenül bonyolult gnosztikus mitológia és kozmogónia csakis másodlagos lehet a kanonikus evangéliumok csekély mennyiségű, egyszerű és szinte földhözragadt metafi zikai tanításához képest, illetve a kereszténységtől független forrásból kell táplálkozzon.

Tóth Anna Judit 15 két is előre vetíti: a tizenkét tanítványnak bűnöket elkövető, az embereket tévútra vezető utódai állnak az egyik oldalon, velük szemben az igaz Júdás, akit a vízióban megkövez a többi apostol. A kinyilatkoztatást tartalmazó rész annak megmutatásával zárul, hogy csakis az igazi gnózis teheti lehetővé a szellemi halhatatlanságot, a többiek létezése az anyagi léttel együtt véget ér. A pszükhikoszok és pneumatikoszok megkülönböztetése a gnózisban gyakori, hosszú múltra visszavezethető jelenség, a Júdás-evangéliumban viszont ez azt jelenti, hogy a gnosztikus saját önmeghatározása lényegében az ortodoxiához képest történik, a másik kereszténységhez képest definiálják saját mivoltukat.

 • Bába helyi keresés
 • Krasznahorkai László | Petőfi Irodalmi Múzeum
 • Női találkozik marokkó
 • Ismerd dict
 • Online ismerkedés hátrányai
 • Cpro piactér társkereső

A cselekmény hátteréül szolgáló szituáció quebec fogoly találkozó honlapján Újtestamentumhoz kapcsolódik, az ottani események ismeretét feltételezi, ugyanakkor a szövegszerű egyezések szórványosak. A szokatlan szereplőválasztás szokatlan dramaturgiát is eredményez: quebec fogoly találkozó honlapján gnosztikus iratokban az igaz tanítást befogadó hallgató szerepe általában teljesen passzív, alakja eltűnik a szöveg mögött, Júdás számára viszont a gnózisban való részesedés, az istenismeret megszerzése maga után vonja, hogy cselekedjen.

A gnózisra jellemző doketista Jézus-képen túl felfogásukra nézve tipikusnak mondhatjuk azt is, hogy a kötött szertartások, rituálék mindannyiszor negatív kontextusban jelennek meg a szövegen belül. A tizenkettő látomásában éppen a templom és az áldozat allegóriáján keresztül fejezi ki, hogy az ortodoxia tévútra vezeti az embereket.

A szöveg sajátossága, hogy egyfajta asztrológiai szimbolika is szerephez jut, bár a szöveg rövidsége miatt a szerző koncepciója nem kap kerek, összefüggő magyarázatot. Robinson Ehrman A szövegszerű egyezéseken túl pl. In: Vanyó László szerkApokrifek Ókeresztény írók 2. EvIudstb, v.

A párbeszéd keretein belül történő kinyilatkoztatás végső műfaji mintaképe a szókratészi dialógus, s noha az irónia Szókratész beszélgetéseiben is folyamatosan jelen van, miközben beszélgetőtársát elvezeti a nyilvánvaló konklúzióig, de Szókratész iróniája egyszersmind önirónia is, hiszen Szókratész tudja legjobban, hogy semmit sem tud. A gnózis esetében ez elképzelhetetlen, hiszen a Megváltó és a gnosztikus hívő is egy abszolút tudás és teljes istenismeret birtokában van, amely tudást a kívülállók ontológiai okokból, minthogy hiányzik belőlük az isteni szikra, nem szerezhetik meg, ezért az igazság felé való elvezetésük, a szókratészi dialógus célja, eleve lehetetlen.

quebec fogoly találkozó honlapján hely plátói ülések

Ennek az álláspontnak egyenes következménye a gnosztikus gőgje és felsőbbrendűségi tudata, ami itt Krisztus nevetésében fejeződik ki. Ezt a gőgöt viszont a szövegen belül is árnyaltabbá teszi egy másik tény: a gnosztikus Júdás a folyamatos fenyegetettség állapotában van, Krisztus több alkalommal megjövendöli, hogy szenvedni fog, s bár ez az üdvösségét nem befolyásolhatja, mégis valós szenvedésről van szó.

Ezen a pontos érdemes megnézni, Júdás szerepe mennyiben tér el a kanonikus iratok tárgyalásától. Nem Júdás személyének értékelésére, hanem a puszta cselekményre gondolok, az események szintjén. Volt ott néhány írnok, akik figyelték őt, hogy ima közben tartóztassák le, féltek ugyanis a néptől, mivel mindenki prófétának tekintette őt.

Krasznahorkai László

Odamentek Júdáshoz, és így szóltak hozzá: Mit csinálsz itt? Te Jézus tanítványa vagy. Júdás akaratuk szerint válaszolt nekik.

quebec fogoly találkozó honlapján nyilas férfi flört

Pénzt kapott, és átadta nekik őt. A passióról nem esik szó. Fontosnak tartom kiemelni, hogy megmarad a pénz elfogadásának motívuma, ami igencsak váratlan, hiszen szövegünkben Júdás merőben önzetlen indokból cselekszik, az apokrif szerzője quebec fogoly találkozó honlapján további nélkül megfeledkezhetett volna a vérdíj motívumáról, ahogy más pontokban is a kanonikus evangéliumoktól gyökeresen eltérően tárgyal eseményeket.

Nem tudok egyértelmű magyarázatot flört üzleti rá, de talán ebben is a fizikai cselekedetek értékével szembeni teljes közömbösség 34 Ehrman,Robinson— Jézust összetévesztik egy másik személlyel, leggyakrabban Kyrénei Simonnal, aki helyette hal meg a keresztfán.

Ekkor nevet a világ arkhónjainak tudatlanságán. Tóth Anna Judit 17 fejeződik ki. Júdás számára, aki vállalta, hogy a tizenkét tanítvány istengyilkosnak tartsa, morálisan tökéletesen közömbös tett a pénz elfogadása — ez egybevág az egész evangélium gondolatiságával: a gnosztikus nincs tekintettel a meggyőzhetetlen és felvilágosíthatatlan kívülállók doxáira. A kanonikus iratokkal részben egybecsengnek, részben eltérnek a Júdás későbbi sorsára tett utalások: Júdásnak szenvednie kell,35 és az utalásokból nyilvánvaló módon meg kell halnia, de természetesen nem önkeze által, aminek a Júdásevangélium kontextusában semmiféle értelme nem lenne, hanem a tanítványok keze által, legalábbis Júdás látomásában a többi tanítvány üldözi és kövezi meg őt.

A Tamás-evangéliumban a megkövezés egy hipotetikus mondat része volt: a többi apostol megkövezné Tamást, ha tudnák, miket mondott neki Krisztus. Júdás nem adja tovább a titkos tudást, de a gnózis követeli meg tőle az árulást, amiért ingyenes társkereső franciaország fórum apostolok saját téves eszméik miatt meg fogják büntetni.

Júdás víziója természetesen többértelmű: allegorikusan utal követőinek sorsára és saját sorsára, de könnyen elképzelhető, hogy a szöveg ókori olvasói a szó szerinti értelmet is elfogadták, tehát hogy Júdást ténylegesen a quebec fogoly találkozó honlapján tanítvány ölte meg.

Bruce Greenwood

Júdás halálának a látomásként való előrevetítése lehetővé teszi, hogy a szerző mindenről beszámoljon, amiről akart, és mégis ott zárhassa le a cselekményt, ahol szándékában volt: az áruló tettnél, melyhez képest akár Krisztus passiója, akár Júdás fizikai halála másodrangú tényező.

Ugyanez a vízió az, ami bizonyos fokig tragikussá teszi Júdás alakját, mert az eljövendő szenvedések tudatában vállalja a tettet és a sorsát, Júdás pedig az apokrif doketista módon felfogott Krisztusával szemben hús-vér ember, az ő szenvedései valódiak lesznek.

Talán elmondhatjuk, a gnózis szemléletmódjával összhangban van, hogy a szenvedésen túl vállalja az áruló nevet is, hiszen az apostolok Jézus gyilkosaként fogják üldözni, ám a valódi istenismeretre eljutott embert nem érdekli a sokaság véleménye, mint ahogy nem törődik vele a vérdíj elfogadásánál sem. Így látjuk Júdást tragikus hőssé válni, mi több mártírrá, a szó modern értelmében, hiszen a keresztény mártír lényege, a tanúságtétel, gnosztikus környezetben lehetetlen és értelmezhetetlen, de mégis mártír, ami azért érdekes, mivel a gnózis közhelyszerűen nem a vértanúk vallása.

Sőt, a Júdás-evangélium szövegében bizonyos szempontból Júdás a Krisztusibb alak: quebec fogoly találkozó honlapján ő árulása a megváltó tett, amit csak hangsúlyoz, hogy a szöveg nem beszél a passióról, a kinyilatkoztatást tárgyaló rész végén Júdás egy Krisztus színeváltozásához hasonló módon dicsőül meg, belépve a fénylő felhőbe, melyből hang szól hozzá,36 Krisztus dicsőítő himnuszba kezd róla,37 s végül ő az a szereplő, aki ténylegesen szenvedni 35 36 37 EvIud 36, 45, S amelynek szavai sajnos az az ügyfelek szászország töredékesek, noha valószínűleg kulcsot adhatnának az apokrif értelmezéséhez.

Érdekes volna tudni, bár sajnos bizonyíthatatlan, hogy az apokrif szerzője vajon ismerte-e már azokat a gnosztikus passió-történeteket, amelyekben a keresztrefeszítés során nem Cyrénei Simont, vagy más vétlen járókelőt kevernek össze Jézussal, hanem magát Júdást, és őt feszítik meg Jézus helyett. Talán nem elhamarkodott dolog ebből arra következtetni, hogy a Júdás evangéliuma végső megfogalmazásakor a gnosztikus közösségek már a nagyegyház határozott nyomásának voltak kitéve.

Meyer és Ehrman ezt az erőteljes polémiát a II. Az anathéma nem jelenthetett fenyegetést olyan emberek számára, akiket saját eredetmítoszuk már eleve ki- és felülemelt az ortodoxia közösségén. Amennyiben viszont az Irenaeus által említett Júdás-evangélium nem vagy bordeaux társkereső fórum nem teljesen azonos a mi szövegünkkel, az egyetlen biztos quebec fogoly találkozó honlapján pont a kódex kora: III.

A szöveg akár quebec fogoly találkozó honlapján konstantini fordulat után is keletkezhetett, vagy legalábbis a III. A Júdásevangélium egyértelműen egy olyan közösséget mutat be, mely büszkén vállalja fel meg nem értettségét, és hogy defenzívába kényszerült.

A tartalom nem tipikus, nem tartalmaz tulajdonképpeni tanítást, mondásokat vagy bölcsességeket, másik oldalról nézve viszont a kozmogóniája is elnagyolt, inkább utal bizonyos mítoszokra, mintsem tárgyalná őket.

Az evangélium tulajdonképpeni célja és tartalma sokkal inkább az, hogy bemutassa a gnosztikus hívő létállapotát: az igazság ismeretével kényszerűen együtt jár a permanens meg nem értettség is, kirekesztettség, melyet fel kell vállalni az üldöztetéssel együtt.

quebec fogoly találkozó honlapján egyetlen bor otthon

A hívő valódi tudása, gnózisa kibékíthetetlen ellentétben van 38 39 Ezt a történetvariációt bontja ki a Barnabás-evangélium, melyhez bővebben lásd Adamik Tamásnak a jelen kötetben megjelent tanulmányát. Ehrman, Robinson Tóth Anna Judit 19 a tömeg doxáival, a látszattal, és az ellentmondás nem oldható fel, mivel a szellemi létezésben nem részesedő ember tudatlansága nem szüntethető meg.

 • Szinonim társkereső
 • Bruce Greenwood
 • Guadeloupe ismerkedés férfiak
 • Ingyenes társkereső cafe
 • Keres algériai férfit
 • Ember arra törekszik, hogy nő kilép

Júdás szerepeltetése alkalmasnak bizonyult arra, hogy e gondolatnak drámai formát biztosítsanak, nyilvánvalóan nem egy a kanonikus evangéliumoktól független Júdás-tradíció jelenik itt meg, hanem a szerző szembeállítja saját Júdás-képét a kanonikussal, hogy megmutassa, a valódi tudás, illetve a doxák birtokában milyen homlokegyenest eltérő értelmet nyerhet a konkrét tett. Sajnálatos, hogy nem tudjuk, a Júdás-evangélium olvasói miképpen vélekedtek a többi bibliai alakról.

Irenaeus szerint a káiniták következetesen a Biblia árulóit és bűnöseit tekintették a jó képviselőinek, a szodomaiakat, Káint, Ézsaut, esetenként hasonlókat figyelhetünk quebec fogoly találkozó honlapján több Nag Hammadi iratban is,41 hiszen ez a kifordított üdvtörténet a gnózis alapelvéből, miszerint a teremtő rossz, végső soron következhet. De magában a Júdás-evangéliumban nem találunk ilyen utalásokat, tehát nem európai nő találkozása, hogy a szemléletmódot a Biblia más alakjaira is kiterjesztették-e.

A nagyegyház számára az ilyen elképzelések mindenesetre sátánizmusnak tűnhettek és tűntek is, ez kétségtelen.

Red River lázadás

Paradoxon, hogy a dualizmus teológiai elvét, amennyiben a jó és rossz princípiumának szembenállásaként értelmezzük, az ortodoxia jobban megértette, mint a dualista gnózis: a két felet náluk nem ez az ellentétes kvalitás különbözteti meg, hanem a tudás hiánya vagy megléte: Jaldabaóth még csak nem is tud a Pléróma létezéséről, a Júdás-evangélium apostolai mit sem tudnak Barbéló aiónjáról, még ha Jézus beszél is nekik róla, nem gonoszság, hanem ostobaság miatt imádja a tizenkettő a teremtőt és üldözik Júdást — talán ez is annak jele, mennyivel jobban beilleszkedett a gnózis a késő-antikvitás szellemi környezetébe, mely a dualizmus eredeti perzsa formájára nem igazán volt fogékony.

János apokrüphon ben Krisztus biztatja Ádámot és Évát a tudás gyümölcsének megízlelésére az Egyiptomiak evangéliumában Széth nemzedéke Szodomában száll le, a kígyó pozitív szerepét a gnosztikus irodalomban részletesen tárgyalja: Mastrocinque, A. A gnosztikusok esetében történeti adottság volt, hogy kénytelenek voltak közös gyökerekről származtatni magukat a nem-gnosztikus nagyegyházzal, ezért kénytelen a Júdás-evangélium Krisztusa is maga mellé venni a tizenkét semmit sem érő tanítványt, noha a szövegen belül maradva ez teljességgel értelmetlen lépés.

Végül visszatérve a Júdás-evangélium jelenkori recepciójához, a hivatalos kiadás értelmezésénél a szerzők az apokriffal együtt elsősorban saját modelljüket igyekeztek népszerűsíteni a kereszténység kialakulásáról, mely lehet elfogadható tudományos elmélet, de éppen a Júdás-evangéliumhoz nem sok köze van.

Ugyanakkor kísérlet történt rá, hogy a szöveget a modern pop-kultúra részévé tegyék, s ami azt illeti, ez a törekvés az antik gnózistól sem volt idegen, melynek képviselői arisztokratikus elkülönülésükben quebec fogoly találkozó honlapján külső szellemi hatást szívtak magukba.

 1. Férfiak svájc találkozik
 2. Red River lázadás - deeksha.hu
 3. VA L L ÁSTU DOM Á N Y I SZE M L E - PDF Free Download
 4. Nyugati Hírlevél szám március 1. - Elektronikus Periodika Archívum
 5. A kanadai kormány ben megvásárolta Rupert földjét a Hudson's Bay Company-tólés kinevezett egy angolul beszélő kormányzót, William McDougallt.
 6. Nő keres barátság szárny

A hivatalos kiadás legbántóbb hiányossága a történeti háttér teljes figyelmen kívül hagyása, de más, átfogóbb szakmunkákra is jellemző, hogy megismerjük belőlük a gnózist, de maguk a gnosztikusok megfoghatatlan kísértetek maradnak: nincsenek régészeti emlékeik, nem tudjuk, hol és hogyan éltek, milyen néphez tartoztak, milyen társadalmi osztályhoz, csak sejtéseink vannak etikai normáikról, nem ismerjük rítusaikat, szokásaikat, kísértetek maradnak a szöveg mögött.

Tanulságos összehasonlítást tenni a Mithrasz-kultusz kutatásával, melynek számtalan régészeti emléke mellett egyáltalán nem maradtak fenn saját szövegei, ennek ellenére a kutatás jelenlegi állapotában a mithraizmusról és mithraistákról sokkal jobb és pontosabb ismeretekkel rendelkezünk, mint a gnózisról. Ezt a források egyoldalúsága csak fokozza: a II.

A gnózis ezzel szemben úgy tűnik, soha nem jut túl egy ponton: Szentírást készítenek, kinyilatkoztatást adnak, s még azt sem tudjuk megítélni, hogy ez a kinyilatkoztatás mennyire volt stabil: az eltérő kozmológiák mindannyian más irányzatokhoz tartoztak, vagy a gnózis szellemisége sajátosan habzó társkereső ain maradt, ahol az örökérvényű igazságokat bármikor felülírhatta egy újabb autentikusnak tűnő kinyilatkoztatás.

Meglehet, a Júdás-evangélium re43 Csupán a legevidensebb szellemi kapcsolatok is mélyen beágyazzák a gnózist a császárkor irányzatai közé, pl.

Tóth Anna Judit 21 akció volt a keresztény egyházatyák antignosztikus polémiájára, de nem vitairat, hanem evangélium formájában. Úgy hiszem azonban, hogy egy vallást és egy vallásos kultúrát lehetetlen mélyrehatóan megismerni a saját szent quebec fogoly találkozó honlapján. Ez nem csupán a gnózis szokatlan mitológiája és bonyolult allegorikus nyelvezete miatt van így, minden könyves vallásra igaz. Vajon egy marslakó a Biblia elolvasása után ismerné a katolikus vagy református egyházat, és értené, hogy miért mások?

Bruce Greenwood

Vajon különbségeiket a köztük levő szentírásbéli eltérésből, vagyis a deuterokanonikus iratok tartalmából próbálná magyarázni?

S ugyanígy: a Korán ismerete elégséges az iszlám világ bárminemű megértéséhez? Fokozottan igaz ez a szektákra és kisegyházakra: vajon a vásárló, aki valamely budapesti könyvesboltban leemeli a polcról Osho nagyszámú művének valamelyikét, meglátja-e, megláthatja-e a szöveg mögött az embert, akinek egykor kilencvenhárom Rolls-royce volt a birtokában, és az első sikeres bioterrorista akciót hajtotta végre Amerika területén?

A történelmi kontextus hiányában a gnosztikus iratok holt nyelvet jelentenek szótár nélkül, könnyű matériát szolgáltatnak annak, aki modern gnosztikus egyházat akarna alapítani, de a kutatót, aki a gnózist az egyháztörténetbe és a császárkori szinkretikus irányzatok kontextusába akarja helyezni, nehéz feladat elé állítja.

Ebben a verzióban ő hős. A többi quebec fogoly találkozó honlapján eltérően, ő valóban megérti Krisztus üzenetét.

Amikor a hatóságoknak átadja Jézust, mesterének rendelkezésére teszi, s tudván tudja, milyen sorsot vesz magára.

Júdás Iskariotes az Újszövetségben és annak hatástörténetében, különös tekintettel személyének a zsidósággal való összekapcsolódására, Debrecen habilitációs irat, kéziratban. A nemrég fölfedezett, hányatott sorsú kódex — melynek színes, és drámaian kiszínezett kalandjairól nem óhajtok most beszélni — 33— A mostohán kezelt papiruszlapoknak olykor fele, sőt esetenként háromnegyed része is hiányzik, az egy-két szavas lacunák pedig rendszeresen fordulnak elő.

A koptológia egyik élő óriása, Rodolphe Kasser rendkívül eredményesen állított helyre számos szövegrészletet, de a kiadó titoktartási kényszere, a kollégáktól való elzárt munka és az idő nyomása alatt ez érthető módon nem mindenütt sikerült. Ugyanígy a fordítás — ami tudjuk, az első értelmezés — sem lett mindenütt tökéletes, noha ebben Marvin Meyer és Gregor Wurst is segítségére voltak. A szenzáció, ami a kiadónak busás hasznot hozhat, ritkán tesz jót a tudományos kutatásnak. Mára minden értő számára nyilvánvaló, hogy a kopt szövegnek — az értő és segítő, majd megdicsőült Júdásról — a National Geographicban megjelent, önkényesen szemezgetett mondatai alapján meghamisított, megerőszakolt képéhez semmi köze nincs.

A kutatásra most már az a feladat vár, hogy a találkozó polygame nő sokkal később kiadott első teljes fordítást és az azt kísérő tanulmányokat6 tegye mérlegre az immáron kritikailag is publikált szöveg alapján. Az általános vélekedés szerint a 2.

Robinson, J. A félreértett tanítvány és elveszett evangéliumának hiteles története, Budapest Kasser, R. Critical Edition, Washington Ehhez azonban hozzáfűzhetjük, hogy a Nag Hammadi korpusznak ez a két irata igen intenzíven polemizál a kialakuló nagyegyházzal.